kalendarzzulawski.pl

Żuławy Wiślane – skarb północnej Polski

Interesująca historia Warmii i Mazur

Warmia i Mazury to jeden z najbardziej interesujących pod względem historii i geografii regionów Polski. Kraina ta jest pełna gotyckich zabytków, dzieł sztuki, urokliwych wiosek i jezior. 

Co warto wiedzieć o Warmii i Mazurach?

Warmia i mazury to dziś jedno województwo należące do Polski. Historia tej części naszego kraju należy do burzliwych i złożonych.

Pierwotnymi mieszkańcami regionu byli Prusowie i Jaćwingowie. Były to ludy indoeuropejskie spokrewnione z ludami bałtyckimi. Obie grupy etycznie, jako poganie, oddawali cześć różnym bogom natury. Pierwsze próby chrystianizacji ich nie powiodły się, o czym świadczy historia męczennika Wojciecha, który poniósł śmierć z ich rąk. Kilka lat po śmierci Wojciecha podobny los spotkał niemieckiego misjonarza Bruna von Querfurta.

Więcej o Warmii  i Mazurach znajdziesz w portalu https://www.e-warmia.pl/.

Krzyżowcy na pomoc

Najazdy pruskie, daleko w głąb Mazowsza, spowodowały poważne zniszczenia, przez co polski książę Konrad Mazowiecki  wystąpił o pomoc do niemieckiego zakonu krzyżowców, którym dowodził wcześniej w swoich wyprawach krzyżowych w Ziemi Świętej.

We wrześniu 1230, po długich negocjacjach uzgodniono udział  zakonu rycerskiego w obronie przed Prusami. Konrad Mazowiecki zrzekł się na rzecz zakonu wszelkich praw w Kurlandów i części Prus. Niektórzy badacze uważają, że traktat sporządzony przez Zakon, na którym opierały się jego późniejsze roszczenia do Prus, jest fałszerstwem.

Tak czy inaczej, krzyżowcy nie byli łagodni wobec pogańskich Prusów i prawie wymordowali całą ludność. Po zakończeniu misji militarnej, teren wkrótce zasiedlili niemieccy koloniści sprowadzeni przez zakon.

Droga do Prus

Wzmocniona pozycja Zakonu Krzyżackiego doprowadziła do licznych krwawych konfliktów z królami polskimi. Po kilku przegranych bitwach z Polakami zakon upadł. Został on zastąpiony w 1525 przez zlaicyzowane Księstwo Pruskie, początkowo zależne od króla polskiego jako lenno.

W 1618 r. Księstwo zostało zjednoczone z Brandenburgią w unii personalnej i odłączona od lenna polskiego na mocy Pokoju Oliwskiego w 1660.  W 1701 r. elektor Fryderyk III został koronowany na pierwszego króla w Prusach. Do kraju sprowadzono tysiące kolonistów ze Szwajcarii, Nassau i Salzburga. Dzięki uniwersytetowi, na którym pracował m.in. Immanuel Kant, pruski Królewiec stał się jednym z ośrodków niemieckiego życia intelektualnego.

Wojny światowe i współczesność

Po I wojnie światowej obszar Prus stał się częścią Polski, a obszar Kłajpedy został przekazany aliantom. Referendum przeprowadzone w 1920 r. uniemożliwiło dalsze podziały. Do 1944 r., ziemie dzisiejszej Warmii i Mazur nie były bezpośrednio dotknięte wydarzeniami wojny.

Jednak pod koniec II wojny światowej front z pełną siłą przetoczył się przez te tereny przez co ludność cywilna została skonfrontowana z ogromnym okrucieństwem. Niszczenie, grabieże, morderstwa i gwałty dokonywane przez rosyjskich wyzwolicieli były na porządku dziennym. Na konferencji poczdamskiej w 1945 r., na mocy traktatu pokojowego, północna część Warmii i Mazur została oddana pod administrację sowiecką, a południowa pod administrację polską.

Na byłych ziemiach niemieckich osiedlano Polaków, którzy z kolei zostali wygnani z dawnych wschodnich terenów Polski, czyli dzisiejszej Litwy i zachodniej Ukrainy. Niemieckie nazwy miejscowości zostały przemianowane na polskie. W 1950 roku NRD oficjalnie uznała niemiecko-polską granicę państwową na Odrze i Nysie Łużyckiej. Republika Federalna uznała granice dopiero po zjednoczeniu Niemiec.